Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Chấp nhận hoàn trả mã, số viễn thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông (68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Qua hệ thống Bưu chính.

- Qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).

Trình tự thực hiện

- Khi không còn nhu cầu sử dụng, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 25/2015/TT-BTTTT tới Cục Viễn thông để hoàn trả mã, số theo nguyên tắc các mã, số được hoàn trả theo khối số là bội số của số lượng mã, số tối thiểu phân bổ tương ứng.

- Cục Viễn thông ban hành Quyết định chấp nhận việc hoàn trả mã, số; trong trường hợp không chấp nhận, Cục Viễn thông có văn bản thông báo, nêu rõ lý do không chấp nhận.


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hoàn trả mã, số, Cục Viễn thông sẽ có văn bản thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận việc hoàn trả mã, số. Trong trường hợp không chấp nhận, văn bản thông báo sẽ nêu rõ lý do không chấp nhận.
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Doanh nghiệp
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị Hoàn trả mã, số viễn thông tại Phụ lục 5 Thông tư 25/2015/TT-BTTTT.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông.

- Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

- Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

- Thông tư số 30/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.


Kết quả thực hiện Văn bản thông báo
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị Hoàn trả mã, số viễn thông tại Phụ lục 5 Thông tư 25/2015/TT-BTTTT  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn