Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan thực hiện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
- Qua hệ thống bưu chính
- Qua mạng Internet

Trình tự thực hiện
1. Đơn vị cung cấp dịch vụ gửi hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
2. Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm:
a) Ban hành “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trong trường hợp hồ sơ phù hợptheo mẫu tại Phụ lục IV của Thông tư này;
b) Trả lời đơn vị cung cấp dịch vụ bằng văn bản, nêu rõ lý do không ban hành “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trong trường hợp hồ sơ không phù hợp.
3. Sau khi được cấp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình”, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm:
a) Công bố “Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” và “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;
b) Niêm yết “Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” và “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” tại nơi dễ dàng đọc được ở tất cả các điểm giao dịch.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Doanh nghiệp
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
- Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
- Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Kết quả thực hiện Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Biểu mẫu đính kèm  - Phụ lục I.doc  -  Tải file
 - Phụ lục II.doc  -  Tải file
 - Phụ lục III.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng
Điện thoại: 02439448034
Email: vanthucucqlptth@mic.gov.vn
Website: http://abei.gov.vn