Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp;
Nộp trực tuyến;
Nộp qua bưu chính;
Trình tự thực hiện Cơ sở in thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở in, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết Nộp trực tiếp: 3 Ngày làm việc Mô tả: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Nộp trực tuyến: 3 Ngày làm việc Mô tả: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Nộp qua bưu chính: 3 Ngày làm việc Mô tả: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. 2 (bản chính) 0 (bản sao)
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý Nghị định 25/2018/NĐ-CP
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Biểu mẫu đính kèm  - M_u s_ 12. T_ KHAI THAY __I THÔNG TIN __NG KƯ HO_T __NG C_ S_ IN.docx  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông địa phương
Điện thoại: 1
Email:
Website: