Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
151 2.001743 Cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
152 1.004144 Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
153 1.009365 Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo in Báo chí Cục Báo chí
154 1.009372 Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử Báo chí Cục Báo chí
155 1.009369 Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo điện tử Báo chí Cục Báo chí