Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Lê Hoàng Minh
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-210928-0006
Ngày nộp: 28/09/2021
Ngày hẹn trả: 05/10/2021
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong