Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HLC
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221030-1997
Ngày nộp: 28/10/2022
Ngày hẹn trả: 15/11/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong