Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT ( CV SỐ 177-ĐKXB/NXBCTQG)
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230523-6182
Ngày nộp: 23/05/2023
Ngày hẹn trả: 02/06/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả