Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-230529-4286
Ngày nộp: 27/05/2023
Ngày hẹn trả: 06/06/2023
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả