Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0
1 An toàn thông tin 0 0 0 0 0 0 0
2 Báo chí 0 0 0 0 0 0 0
3 Bưu chính 0 0 0 0 0 0 0
4 Công nghệ thông tin, điện tử 0 0 0 0 0 0 0
5 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 0 0 0 0 0 0 0
6 Tần số vô tuyến điện 0 0 0 0 0 0 0
7 Viễn thông và Internet 0 0 0 0 0 0 0
8 Xuất bản, In và Phát hành 0 0 0 0 0 0 0