Zurück

Giới thiệu Chung

Giới thiệu chung

 

1. Quá trình thành lập

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chức năng

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi là đầu mối tập trung, thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan thuộc Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

3. Nhiệm vụ

3.1. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường làm việc để thực hiện tốt nhất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân khi liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính.

3.2. Làm đầu mối tích hợp toàn bộ thông tin, dữ liệu về hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cải cách thủ tục hành chính, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3.4. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính (quy trình, hồ sơ, thời gian, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, mức thu phí, lệ phí…); hướng dẫn, tư vấn cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch về thủ tục hành chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và một số cơ quan thuộc Trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đưa vào Trung tâm hành chính công để thực hiện theo quy định.

3.5. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ thủ tục hành chính; xử lý và luân chuyển hồ sơ đến các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền quy định.

3.6. Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết từ các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan để trả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định.

3.7. Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những vướng mắc, bất cập của thủ tục hành chính; về quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm hành chính công.

3.8. Phối hợp với Trung tâm hành chính công cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức của các Trung tâm hành chính công/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

3.9. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động; tham gia xây dựng, thực hiện chính quyền điện tử; tổ chức kết nối liên thông, cung cấp, tích hợp, chia sẻ thông tin cung cấp dịch vụ hành chính công.

3.10. Nghiên cứu, đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ qua tổng đài để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về mục tiêu hoạt động của Trung tâm hành chính công; thu thập, lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và các cơ quan liên quan.

3.11. Quản lý biên chế, công chức, người lao động, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm hành chính công theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực làm việc, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

3.12. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo; tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định; cung cấp, phối hợp cung cấp một số dịch vụ, hoạt động có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép.

3.13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và khi được cơ quan, người có thẩm quyền giao.

4. Quyền hạn

4.1. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức của các cơ quan được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định.

4.2. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định trước khi có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4.3. Được quyền yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

4.4. Đánh giá, nhận xét về tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong và hiệu quả làm việc của công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm hành chính công; đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.

4.5. Chủ động báo cáo, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền điều động hoặc luân chuyển công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy chế làm việc, quy định về giải quyết thủ tục hành chính hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.