Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp;
Nộp qua bưu chính;
Trình tự thực hiện Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.
Thời hạn giải quyết Nộp trực tiếp: 5 Ngày Mô tả: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Nộp qua bưu chính: 5 Ngày Mô tả: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Công dân
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 2 (bản chính) 0 (bản sao)
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý Nghị định 25/2018/NĐ-CP
Kết quả thực hiện Không có
Biểu mẫu đính kèm  - M_u s_ 13.T_ KHAI HO_T __NG C_ S_ D_CH V_ PHOTOCOPY.docx  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Điện thoại: 1
Email:
Website: