Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Vụ Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Qua dịch vụ bưu chính (thông qua Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).
 

Liên hệ hướng dẫn: Vụ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)

Điện thoại: 024.39437328; Fax: 024.39437328

Email: vanthukhcn@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ).
- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, Vụ Khoa học và Công nghệ trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi là Hội đồng).
- Chủ tịch Hội đồng quyết định tiến hành phiên họp đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong thời hjan không quá mười lăm (15) ngày sau khi có Quyết định của Bộ trưởng thành lập Hội đồng.
- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng, Vụ Khoa học và Công nghệ gửi ý kiến kết luận của Hội đồng đến tổ chức chủ trì để làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp Hội đồng, đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá “Đạt” với yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chủ nhiệm và tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kết luận của Hội đồng, báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ. Nhiệm vụ khoa học và Công nghệ được đánh giá “Đạt” sẽ được nghiệm thu.
- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ bị đánh giá loại “Không đạt”, Vụ Khoa học và Công nghệ căn cứ vào ý kiến tư vấn của Hội đồng về các lý do chủ quan, khách quan, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, trình Bộ trưởng Quyết định xử lý đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hoàn thành.

Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, Vụ Khoa học và Công nghệ trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi là Hội đồng).
- Chủ tịch Hội đồng quyết định tiến hành phiên họp đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong thời hjan không quá mười lăm (15) ngày sau khi có Quyết định của Bộ trưởng thành lập Hội đồng.
- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng, Vụ Khoa học và Công nghệ gửi ý kiến kết luận của Hội đồng đến tổ chức chủ trì để làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp Hội đồng, đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá “Đạt” với yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chủ nhiệm và tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kết luận của Hội đồng, báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ. Nhiệm vụ khoa học và Công nghệ được đánh giá “Đạt” sẽ được nghiệm thu.
- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ bị đánh giá loại “Không đạt”, Vụ Khoa học và Công nghệ căn cứ vào ý kiến tư vấn của Hội đồng về các lý do chủ quan, khách quan, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, trình Bộ trưởng Quyết định xử lý đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hoàn thành.
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu gồm:
1. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì.
2. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
3. Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ.
4. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ.
5. Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.
6. Các văn bản xác nhận và tài liệu có liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).
7. Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích,…).
8. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
9. Các tài liệu khác (nếu có).
Số lượng bộ hồ sơ:
- 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp).
- 01 bản điện tử lưu trữ đầy đủ sản phẩm và các báo cáo chuyên đề của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng .doc hoặc .docx, không đặt mật khẩu).

Yêu cầu - điều kiện Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013.
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
Thông tư số 45/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả thực hiện Biên bản nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu PL18.docx  -  Tải file
 - Mẫu PL19.docx  -  Tải file
 - Mẫu PL22.docx  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du
Điện thoại: 02439437328
Email: vanthukhcn@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn