Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa trụ sở Cục Viễn thông, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Thông tin và Truyền thông https://dichvucong.mic.gov.vn, hoặc của Cục Viễn thông tại địa chỉ: dichvucong.vnta.gov.vn.

Trình tự thực hiện

Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định và gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa trụ sở Cục Viễn thông, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc nộp trực tuyến.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được tiếp nhận:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, Cục Viễn thông cấp “Thông báo tiếp nhận Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” (theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022) cho cơ quan, doanh nghiệp.

+ Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho cơ quan, doanh nghiệp về những nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện lại việc công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông hoặc theo hệ thống bưu chính, chuyển phát hoặc trả kết quả trực tuyến.


Thời hạn giải quyết (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của cơ quan, doanh nghiệp, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư;

- Tài liệu thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu;

- Bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 (theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022);

- Bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 2 và 3 Điều 4 của Thông tư này (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022);

- Kết quả đo kiểm trung tâm dữ liệu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 và được cấp trong vòng một (01) năm tính đến ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Trung tâm dữ liệu phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 (hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017), hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2020/BTTTT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, ký hiệu QCVN 9:2016/BTTTT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2021/BXD.


Căn cứ pháp lý

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu;

- Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.


Kết quả thực hiện Thông báo tiếp nhận Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT   -  Tải file
 - Mẫu bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn quy định Phụ lục I của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn