Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Vụ Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Số 18, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Đường bưu chính (thông qua Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).
 

Liên hệ hướng dẫn: Vụ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)

Điện thoại: 024.39437328; Fax: 024.39437328

Email: vanthukhcn@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện
1. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện theo phương thức tuyển chọn: trong vòng 15 ngày kể từ khi danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Bộ trưởng phê duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ để các tổ chức có đủ năng lực tham gia tuyển chọn.
2. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện theo hình thức giao trực tiếp, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản đến các tổ chức được giao thực hiện.
- Tổ chức tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuẩn bị hồ sơ (phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài đầy đủ các thông tin theo quy định) và nộp hồ sơ đăng ký, tuyển chọn đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ).
- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.
- Vụ Khoa học và Công nghệ trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Hội đồng). Hội đồng họp, công bố công khai kết quả chấm điểm, đánh giá và thông qua biên bản làm việc của Hội đồng, kiến nghị danh sách các tổ chức trúng tuyển hoặc giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc sau khi họp Hội đồng, tổ chức được đề nghị trúng tuyển, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng, báo cáo về việc hoàn thiện, gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ.

Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.
- Vụ Khoa học và Công nghệ trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Hội đồng). Hội đồng họp, công bố công khai kết quả chấm điểm, đánh giá và thông qua biên bản làm việc của Hội đồng, kiến nghị danh sách các tổ chức trúng tuyển hoặc giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc sau khi họp Hội đồng, tổ chức được đề nghị trúng tuyển, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng, báo cáo về việc hoàn thiện, gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ gồm:
1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứu chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
6. Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác.
Số lượng hồ sơ:
- 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp).
- 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng .doc hoặc .docx, không đặt mật khẩu).

Yêu cầu - điều kiện
1. Các tổ chức có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trừ một trong hai trường hợp sau đây:
a) đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả đầy rđủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước đây.
b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ trong vòng năm (05) năm tính từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến ngày đăng ký vẫn còn hiệu lực.
2. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
a) Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm vụ từ hai (02) nhiệm vụ khoa học và công nghệ trở lên (nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp).
b) Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được đánh giá nghiệm thu ở mức không đạt sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn ba (03) năm kể từ thời điểm có kết luận của Hôi đồng đánh giá nghiệm thu.
c) Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý
- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013.
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
Thông tư số 45/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du
Điện thoại: 02439437328
Email: vanthukhcn@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn