Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH XIONG YOU KE JI
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-220825-0125
Ngày nộp: 25/08/2022
Ngày hẹn trả: 06/10/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong