Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH XGA
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-220829-0127
Ngày nộp: 26/08/2022
Ngày hẹn trả: 10/10/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong