Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KING SHIP
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221105-2237
Ngày nộp: 03/11/2022
Ngày hẹn trả: 13/12/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả