Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN GGO
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-221111-0150
Ngày nộp: 11/11/2022
Ngày hẹn trả: 16/12/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong