Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230109-4554
Ngày nộp: 09/01/2023
Ngày hẹn trả: 19/01/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả