Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230109-4565
Ngày nộp: 09/01/2023
Ngày hẹn trả: 19/01/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả