Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230110-4584
Ngày nộp: 10/01/2023
Ngày hẹn trả: 20/01/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả