Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230111-4594
Ngày nộp: 11/01/2023
Ngày hẹn trả: 24/01/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả