Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty TNHH Một Thành Viên nhà xuất bản y học
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230113-4627
Ngày nộp: 13/01/2023
Ngày hẹn trả: 26/01/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả