Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230117-4654
Ngày nộp: 17/01/2023
Ngày hẹn trả: 27/01/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả