Atrás

Gioi-Thieu

GIỚI THIỆU CHUNG

   Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

   - Tên gọi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

   - Tên tiếng Anh: The Public Administration service Center of Kon Tum Province.

1. Vị trí pháp lý

   Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thành phố Kon Tum.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng:

    Là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thực hiện các chức năng thông tin, công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hỗ trợ thủ tục đầu tư.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

   a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận một cửa theo quy định tại Điều 8 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

   b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

   c) Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý hoạt động Công báo điện tử, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; quản lý, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; tin học và ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý, vận hành hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh;

   d) Hỗ trợ, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư của Nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

   đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.