Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Sản phẩm báo chí)
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS (*);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

(* Cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS: Sản phẩm báo chí: Cục Báo chí. Sản phẩm xuất bản phẩm: Cục Xuất bản, In và Phát hành. Sản phẩm bưu chính và chuyển phát: Vụ Bưu chính. Sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin: Vụ Công nghệ thông tin. Thiết bị viễn thông; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện: Cục Viễn thông).

- Nộp qua Cổng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).

Trình tự thực hiện

- Thương nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Thời hạn cấp CFS không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bộ Thông tin và Truyền thông có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó.

- Số lượng CFS được cấp cho hàng hóa theo yêu cầu của thương nhân.


Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: 01 bản chính.

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao.

- Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 01 bản chính.

- Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Hàng hóa có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

- Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Báo chí
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu
Điện thoại: 02439446290
Email: vanthcucbaochi@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn