Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ hoạt động viễn thông, Internet
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của Cục Viễn thông (http://dichvucong.vnta.gov.vn).

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tiếp tại Cục Viễn thông; (Địa chỉ Cục Viễn thông: Số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trình tự thực hiện
- Báo cáo tháng: Trước ngày 10 hàng tháng, doanh nghiệp báo cáo những thông tin về việc cung cấp dịch vụ của tháng trước đó về Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Báo cáo năm: Trước ngày 15 tháng Một hàng năm, doanh nghiệp báo cáo những thông tin của năm trước.
- Trung tâm Internet Việt Nam, Cục Viễn thông sẽ tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết Không
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ gồm:
Báo cáo tháng, Báo cáo năm của doanh nghiệp theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet; Thông tư số 24/2009/TT-TTTT ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2. Số lượng hồ sơ: 01 bản.

Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- tại Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet;
Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp cơ sở áp dụng đối với đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông.

Kết quả thực hiện Không quy định phải trả kết quả giải quyết
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn