Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi)
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, In và Phát hành.

- Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

Liên hệ hướng dẫn: Cục Xuất bản, In và Phát hành

Địa chỉ liên hệ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38285697; Fax: 024. 38287738

Email: vanthuCucXB@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện

- Sau 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập, biên tập viên được đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành phải cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cơ quan hành chính sự nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Công dân
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập trong trường hợp chứng chỉ bị thu hồi bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập;

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.


Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề biên tập
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 05 - Phụ lục I.doc  -  Tải file
 - Mẫu số 06 - Phụ lục I.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Xuất bản, In và Phát hành
Địa chỉ: Số 10 Đường Thành
Điện thoại: 02438285697
Email: vanthuCucXB@mic.gov.vn
Website: https://ppdvn.gov.vn