Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TPHCM
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220113-0024
Ngày nộp: 13/01/2022
Ngày hẹn trả: 26/01/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả