Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nhà Xuất Bản Lý Luận Chính Trị
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220114-0013
Ngày nộp: 14/01/2022
Ngày hẹn trả: 27/01/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả