Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-220119-0001
Ngày nộp: 18/01/2022
Ngày hẹn trả: 28/01/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả