Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN GGO
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-220330-0006
Ngày nộp: 17/03/2022
Ngày hẹn trả: 12/05/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả