Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nhà Xuất Bản Lý Luận Chính Trị
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220621-1464
Ngày nộp: 21/06/2022
Ngày hẹn trả: 01/07/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả