Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Lại thị huyền
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221028-1932
Ngày nộp: 28/10/2022
Ngày hẹn trả: 28/11/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong