Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Trần văn bắc
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221207-3009
Ngày nộp: 06/12/2022
Ngày hẹn trả: 15/12/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong