Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230531-6326
Ngày nộp: 31/05/2023
Ngày hẹn trả: 13/06/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả