Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230602-6369
Ngày nộp: 02/06/2023
Ngày hẹn trả: 15/06/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả