Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230605-6374
Ngày nộp: 05/06/2023
Ngày hẹn trả: 15/06/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả