Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
71 1.004637 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
72 1.009368 Cấp giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí Cục Báo chí
73 1.003868 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
74 1.004063 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
75 1.009367 Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí Cục Báo chí