Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
171 1.010891 Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
172 2.001173 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
173 2.001788 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Cục Báo chí
174 2.000383 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Cục Báo chí
175 2.001171 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông