Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH MY
Mã Biên nhận : 000.00.03.G14-200714-0001
Ngày nộp: 14/07/2020
Ngày hẹn trả: 03/02/2021
Nộp tại: Vụ Bưu chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả