Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH JIJIA
Mã Biên nhận : 000.00.03.G14-201022-0008
Ngày nộp: 20/10/2020
Ngày hẹn trả: 19/02/2021
Nộp tại: Vụ Bưu chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả