Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẢO ĐIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-201223-0001
Ngày nộp: 22/12/2020
Ngày hẹn trả: 31/12/2020
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả