Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-210111-0002
Ngày nộp: 08/01/2021
Ngày hẹn trả: 05/03/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong