Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.G14-210112-0003
Ngày nộp: 12/01/2021
Ngày hẹn trả: 25/02/2021
Nộp tại: Vụ Khoa học và Công nghệ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả