Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu
Mã Biên nhận : 000.00.20.G14-200716-0001
Ngày nộp: 07/07/2020
Ngày hẹn trả: 05/03/2021
Nộp tại: Cục Báo chí
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong