Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty Cổ phần Funtap
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201022-0003
Ngày nộp: 22/10/2020
Ngày hẹn trả: 11/03/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong