Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG SỐ
Mã Biên nhận : 000.00.47.G14-210311-0003
Ngày nộp: 09/03/2021
Ngày hẹn trả: 18/03/2021
Nộp tại: Trung tâm Internet Việt Nam
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong