Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty cổ phần VGP
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-210428-0002
Ngày nộp: 28/04/2021
Ngày hẹn trả: 09/06/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong