Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG SỐ VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.47.G14-210622-0003
Ngày nộp: 01/06/2021
Ngày hẹn trả: 20/07/2021
Nộp tại: Trung tâm Internet Việt Nam
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả